Vítejte na stránkách fotbalového klubu SK B E Z D Ě K O V z.s.

Obálka.jpg
DSCN02811.jpg
SK_nahled3.jpg
IMG_0688.JPG

S podporou
Města  Roudnice nad Labem

 

Turnaj v Roudnici
Turnaj v Roudnici
SK BEZDĚKOV z.s.
Prokopova  1992
413 01 Roudnice nad Labem

www.skbezdekov.huu.cz

Poštu zasílejte na adresu sekretáře

Adresa sekretáře klubu:
Jiří Arazim                                    
SK BEZDĚKOV z.s.            
Bořivojova 1769
41301 Roudnice nad Labem

email: skbezdekov@seznam.cz
mobil: 728 800 471

 

Směrnice pro vedení členské evidence FAČR

 

              Tato směrnice se vydává na základě zmocnění obsaženého ve čl. 3, odst. 7. stanov FAČR.

 

I.

Vznik členství

 

 

 

Článek 1

 

1.       Fyzická osoba, která projeví zájem o vznik členství ve FAČR (uchazeč) prostřednictvím členských klubů majících formu občanského sdružení, vyplní přihlášku za člena FAČR 1), tuto vlastnoručně podepíše a předá členskému klubu. Členský klub vyplní v přihlášce zbývající položky, opatří ji podpisy dvou statutárních zástupců a zašle ji místu centrální registrace, jímž je FAČR, Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6.  Současně uchazeč o členství zašle na zvláštní účet FAČR č. 369000369/0800 částku rovnající se stanovené výši členského příspěvku, přičemž variabilním symbolem bude jeho rodné číslo, u cizích státních příslušníků číslo cestovního dokladu.

 

2.       Fyzická osoba, která projeví zájem o vznik členství ve FAČR (uchazeč), prostřednictvím  obchodních společností, které jsou členy FAČR, vyplní přihlášku za člena FAČR 2), tuto vlastnoručně podepíše a předá členskému klubu. Členský klub vyplní v přihlášce zbývající položky, opatří je podpisem (podpisy) statutárního zástupce (zástupců) podle jejich zakladatelských dokumentů a zašle ji místu centrální registrace, jímž je FAČR, Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6. Současně uchazeč o členství zašle na zvláštní účet FAČR č. 369000369/0800 částku rovnající se stanovené výši členského příspěvku, přičemž variabilním symbolem bude jeho rodné číslo, u cizích státních příslušníků číslo cestovního dokladu.

 

 

3.       Fyzická osoba, které projeví zájem stát se členem FAČR bez současného členství v některém z členských klubů či působení ve členském klubu - obchodní společnosti, vyplní přihlášku za člena FAČR 3), tuto vlastnoručně podepíší a zašle na místo centrální registrace FAČR, Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6. Spolu s přihláškou zašle uchazeč o členství na zvláštní účet FAČR č. 369000369/0800 částku rovnající se stanovené výši členského příspěvku, přičemž variabilním symbolem je jeho rodné číslo, u cizích státních příslušníků číslo cestovního dokladu.

 

 

 

 

 

1), 2), 3) - přihlášky jsou ke stažení na http://clenstvi.fotbal.cz

 

 

 

 

 

Článek 2

 

1.       Úsek centrální registrace na základě správně vyplněné přihlášky a úhrady členského příspěvku vloží přihlášku do interního informačního systému FAČR a nejpozději do 20   pracovních dnů od obdržení přihlášky a platby členského příspěvku přidělí uchazeči - členu nezastupitelný identifikační kód(ID).

 

2.       Na přijetí za člena FAČR není právní nárok. Pokud úsek centrální registrace žadatele o členství přijmout odmítne, je povinen mu tuto skutečnost sdělit.

 

                                                                                     II.

                                                           Evidence členů a zánik členství

 

 

Článek 1

 

Fyzická osoba, která je členem více členských klubů se může stát členem FAČR pouze prostřednictvím jednoho z nich.  Pokud se člen rozhodne změnit klub, jehož prostřednictvím je členem FAČR, tedy projeví vůli se stát členem FAČR prostřednictvím nového klubu, je povinen to oznámit útvaru centrální registrace prostřednictvím vyplněného formuláře.

 

 

Článek 2

 

1.       Členský příspěvek je každý člen FAČR povinen uhradit osobně, a to poukázáním příslušné částky na zvláštní účet FAČR č. 369000369/0800, a to nejpozději do 28. února příslušného roku.

 

2.       V případě, že člen FAČR nesplní svou povinnost uvedenou v odst. 1, bude úsekem centrální registrace vyzván k úhradě v termínu do 31. března příslušného roku. Pokud tak člen neučiní ani v dodatečné lhůtě, bude v souladu s čl. 5 odst. 1b) stanov FAČR  přistoupeno k jeho vyškrtnutí z členské evidence.  

 

3.       Člen je vyňat ze systému členské evidence v případech, kdy jeho členství ve FAČR zanikne podle čl. 5 odst. 1. stanov FAČR.

 

 

 

II.

Závěrečná ustanovení

 

1.       Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení VV FAČR 26.5 2012 a účinnosti dnem 1.7. 2012.

 

2.       S účinností k 1.7. 2012 se zrušuje směrnice pro vytvoření členské evidence fyzických osob ve FAČR z 11.11.2011, jež nabyla účinnosti 1.12.2011.

 

 

 

 

Směrnice pro vedení členské evidence FAČR

 

              Tato směrnice se vydává na základě zmocnění obsaženého ve čl. 3, odst. 7. stanov FAČR.

 

I.

Vznik členství

 

 

 

Článek 1

 

1.       Fyzická osoba, která projeví zájem o vznik členství ve FAČR (uchazeč) prostřednictvím členských klubů majících formu občanského sdružení, vyplní přihlášku za člena FAČR 1), tuto vlastnoručně podepíše a předá členskému klubu. Členský klub vyplní v přihlášce zbývající položky, opatří ji podpisy dvou statutárních zástupců a zašle ji místu centrální registrace, jímž je FAČR, Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6.  Současně uchazeč o členství zašle na zvláštní účet FAČR č. 369000369/0800 částku rovnající se stanovené výši členského příspěvku, přičemž variabilním symbolem bude jeho rodné číslo, u cizích státních příslušníků číslo cestovního dokladu.

 

2.       Fyzická osoba, která projeví zájem o vznik členství ve FAČR (uchazeč), prostřednictvím  obchodních společností, které jsou členy FAČR, vyplní přihlášku za člena FAČR 2), tuto vlastnoručně podepíše a předá členskému klubu. Členský klub vyplní v přihlášce zbývající položky, opatří je podpisem (podpisy) statutárního zástupce (zástupců) podle jejich zakladatelských dokumentů a zašle ji místu centrální registrace, jímž je FAČR, Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6. Současně uchazeč o členství zašle na zvláštní účet FAČR č. 369000369/0800 částku rovnající se stanovené výši členského příspěvku, přičemž variabilním symbolem bude jeho rodné číslo, u cizích státních příslušníků číslo cestovního dokladu.

 

 

3.       Fyzická osoba, které projeví zájem stát se členem FAČR bez současného členství v některém z členských klubů či působení ve členském klubu - obchodní společnosti, vyplní přihlášku za člena FAČR 3), tuto vlastnoručně podepíší a zašle na místo centrální registrace FAČR, Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6. Spolu s přihláškou zašle uchazeč o členství na zvláštní účet FAČR č. 369000369/0800 částku rovnající se stanovené výši členského příspěvku, přičemž variabilním symbolem je jeho rodné číslo, u cizích státních příslušníků číslo cestovního dokladu.

 

 

 

 

 

1), 2), 3) - přihlášky jsou ke stažení na http://clenstvi.fotbal.cz

 

 

 

 

 

Článek 2

 

1.       Úsek centrální registrace na základě správně vyplněné přihlášky a úhrady členského příspěvku vloží přihlášku do interního informačního systému FAČR a nejpozději do 20   pracovních dnů od obdržení přihlášky a platby členského příspěvku přidělí uchazeči - členu nezastupitelný identifikační kód(ID).

 

2.       Na přijetí za člena FAČR není právní nárok. Pokud úsek centrální registrace žadatele o členství přijmout odmítne, je povinen mu tuto skutečnost sdělit.

 

                                                                                     II.

                                                           Evidence členů a zánik členství

 

 

Článek 1

 

Fyzická osoba, která je členem více členských klubů se může stát členem FAČR pouze prostřednictvím jednoho z nich.  Pokud se člen rozhodne změnit klub, jehož prostřednictvím je členem FAČR, tedy projeví vůli se stát členem FAČR prostřednictvím nového klubu, je povinen to oznámit útvaru centrální registrace prostřednictvím vyplněného formuláře.

 

 

Článek 2

 

1.       Členský příspěvek je každý člen FAČR povinen uhradit osobně, a to poukázáním příslušné částky na zvláštní účet FAČR č. 369000369/0800, a to nejpozději do 28. února příslušného roku.

 

2.       V případě, že člen FAČR nesplní svou povinnost uvedenou v odst. 1, bude úsekem centrální registrace vyzván k úhradě v termínu do 31. března příslušného roku. Pokud tak člen neučiní ani v dodatečné lhůtě, bude v souladu s čl. 5 odst. 1b) stanov FAČR  přistoupeno k jeho vyškrtnutí z členské evidence.  

 

3.       Člen je vyňat ze systému členské evidence v případech, kdy jeho členství ve FAČR zanikne podle čl. 5 odst. 1. stanov FAČR.

 

 

 

II.

Závěrečná ustanovení

 

1.       Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení VV FAČR 26.5 2012 a účinnosti dnem 1.7. 2012.

 

2.       S účinností k 1.7. 2012 se zrušuje směrnice pro vytvoření členské evidence fyzických osob ve FAČR z 11.11.2011, jež nabyla účinnosti 1.12.2011.

 

 

 

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one